Všeobecné podmienky

I. Základné pojmy a Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky upravujú spôsob fungovania a používania webovej stránky www.otvaraciehodiny.sk, rozsah poskytovaných služieb daným webovým sídlom, spôsob a formu používania danej stránky (ďalej len „Podmienky“). Ďalej upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli danej stránky.

2. Prevádzkovateľom portálu otvaraciehodiny.sk (ďalej aj ako „Portál“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť:

J & A Broukers, s. r. o.

Sídlo: Romanova 35, 851 02 Bratislava

IČO: 46 396 373, DIČ: 2023361087

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 76560/B

Zastúpený: Jozef Knopp- konateľ

Email: [email protected]

Webové sídlo: www.otvaraciehodiny.sk

Kontakt: [email protected]

               +421 915 711 731

3. Službou sa rozumejú najmä služby informovania návštevníka o údajoch otváracích hodín prezentovaných prevádzok, ich kontaktných údajoch, nimi poskytovaných službách a poskytovanie informácií a odporúčaní pre návštevníkov, ktorí majú záujem o získanie informácií o rôznych obchodných prevádzkach. Registrovaní používatelia majú možnosť informovania sa o aktuálnych novinkách v tejto oblasti a možnosť prístupu k obsahu, ktorý nezaregistrovanému návštevníkovi nie je prístupný(ďalej len „Služba“).

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

5. Registrovanou osobou v elektronickom systéme stránky sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi alebo využila formu registrácie prostredníctvom svojho konta na Facebook alebo Gmail. Registrované osoby majú prístup k rozšírenej funkcionalite stránky podľa bodu 3 tohto článku.

6. Orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia.

II. Podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní aj funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia, komunikačných prostriedkov a informačnej databázy sprostredkováva Používateľom najrôznejšie údaje o ním evidovaných prevádzkach. Uzavretie obchodu sa však realizuje na základe vzniku právneho vzťahu medzi konkrétnymi Používateľmi bez zapojenia prevádzkovateľa a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.

2. Prevádzkovateľ poskytuje aj službu poskytnutia údajov o otváracej dobe ním evidovaných prevádzok. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za obsahovú zhodu ním poskytovaných údajov s faktickým stavom. Prevádzkovateľ tieto údaje totiž získava spravidla priamo od prevádzok, ktoré sami zodpovedajú za aktualizáciu daných údajov.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený na stránke subjektmi odlišnými od prevádzkovateľa, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe údajov uverejnených na stránke.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených na stránke tretími stranami. Žiadny obsah stránky nie je možné chápať ako ponuku, výzvu alebo podnet ku kúpe služieb zo strany prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah a úplnosť informácií a ponúkaných služieb tretích strán.

5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ktorých prepojenie bude zmluvne alebo inak dojednané.

7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy,

podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nižšie špecifikované práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom.

Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok, pokiaľ sa nejedná o platenú službu Portálu. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Ak dôjde k zrušeniu účtu Používateľa, Príspevky sa môžu na Portáli zachovať.

8. Služby Portálu sú poskytované pre používateľa bezplatne v rámci stanovených limitov počtu aktívnych inzerátov pre jednotlivé kategórie. Uvedené sa nevzťahuje na spektrum platených služieb upravených na stránke prevádzkovateľa. Služby Portálu môžu byť pre niektorých používateľov spoplatnené, pričom cena a podmienky inzercie sú v takom prípade definované na portáli.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú obsahom prenášaných informácií a údajov, alebo v dôsledku nedovoleného alebo nesprávneho používania stránky zo strany používateľa, alebo zneužitím prihlásenia do portálu prevádzkovateľa neoprávnenou osobou, alebo v dôsledku zásahov Vyššej moci.

10. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú prevádzkovateľovi spôsobil porušením autorských práv prevádzkovateľa, neoprávneným používaním alebo neoprávneným zásahom do stránky prevádzkovateľa ako aj v zmysle podmienok všeobecnej zodpovednosti za škodu.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely registrácie a s tým súvisiacich služieb na základe prejavu vôle používateľa k registrácii na danom portáli podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť registrácie a uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o

elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ

kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona, ďalej budú dané údaje sprístupnené         Prevádzkovateľovi, správcom serveru, účtovníkovi.

3. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené príjemcom - tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane

osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, prípadne ďalšie údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii alebo používaní služieb alebo vo svojom používateľskom konte.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou prevádzkovateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

6. Používateľ má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jeho osobných údajov prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi poštou alebo e-mailom.

IV. Registrácia

1. Využívanie služieb Portálu nie je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti využívať rozšírené služby Portálu.

2. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

3. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontroly údajov konta používateľa a taktiež si vyhradzuje právo pozastaviť užívanie konta používateľa v prípade podozrenia z neoprávneného užívania alebo nekalého užívania.

V. Práva a povinnosti

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje a ďalšie informácie o svojej prevádzke pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

2. Obsah zverejnených informácií je určovaný používateľom (najmä prevádzkou), ktorý zadáva údaje podľa vlastného uváženia a rozhodnutia a ktorý aj sám zodpovedá za ich aktualizáciu. Prevádzkovateľ je oprávnený raz ročne vyzvať používateľa k vykonaniu aktualizácie svojich údajov.

3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

4. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť.

5. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk a príspevkov, a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich

nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky

práva (vrátane autorských práv),

b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné,

etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

d) nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo

súvisia s danou ponukou,

e) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

f) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem

prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku alebo príspevok používateľa v prípade, že mu používateľ nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah alebo iné podkladové informácie k uverejneným údajom.

7. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s

Podmienkami.

8. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

VI. Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a) porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;

b) porušenia týchto Podmienok;

c) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii

konta);

d) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa, ak ju bude Prevádzkovateľ vyžadovať (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);

e) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské

konto použité počas 1 roka od posledného odhlásenia);

f) na vlastnú žiadosť Používateľa;

g) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky,

alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho

konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

 

VII. Zodpovednosť

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

7. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

8. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na kontaktnej e-mailovej adrese.

9. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

10. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je

opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

11. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

12. Prevádzkovateľ prostredníctvom webového sídla sprístupňuje aj zverejnený obsah iných poskytovateľov, a to formou hypertextových odkazov na daný obsah. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za takto sprostredkovaný obsah v žiadnom rozsahu. Prevádzkovateľ uvedený obsah údajov len sprístupňuje svojím Používateľom v obsahu ako bol zverejnený iným poskytovateľom bez zásahov do jeho obsahu.

VIII. Cookies

1. Stránka využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Stránky. Cookies uľahčujú tak používanie Stránky a zlepšujú jej výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania Stránky, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

2. Používateľ má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Stránky.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov – klientov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na Stránku. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa - klienta zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa - klienta teda zostáva neznáma. Užívateľ má právo na informácie o použití IP adries.

4. Prevádzkovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním Stránky (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostala), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Stránky. Prevádzkovateľ registruje každý prístup na Stránku a každý dopyt na umiestnené súbory.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má

Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah

medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, aktualizovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na portáli alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad

súhlasí.

V Bratislave, dňa 11.12.2019